Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Mediatorów

Click here to edit subtitle


Kim jesteśmy?

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Mediatorów zrzesza specjalistów z różnych ośrodków, którzy od wielu lat w pracy z rodziną stosują mediację.

Wśród naszych członków są przedstawiciele poradni rodzinnych, organizacji pozarządowych, ośrodków prywatnych - psychologowie, socjologowie, prawnicy, pedagodzy, pracownicy socjalni i inni specjaliści.
Główne cele i założenia

Celem Stowarzyszenia jest:


 • Prowadzenie działalności mediacyjnej;
 • Promowanie i wspieranie rozwoju struktur i działań służących pokojowemu rozwiązywaniu konfliktów;
 • Rozwijanie dialogu i komunikacji społecznej;
 • Umacnianie praw człowieka;
 • Pozytywne oddziaływanie na życie małżeńskie, rodzinne i partnerskie;
 • Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, prawnej, edukacji i bezpieczeństwa;
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup zagrożonych;
 • Działanie w zakresie wyrównywania szans ze względu na płeć, pochodzenie, religię, itp.

Jak działamy :

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:


Edukowanie i informowanie społeczeństwa w zakresie działań związanych z mediacją,
 1. organizowanie seminariów, warsztatów, konferencji, akcji informacyjnych, kampanii społecznych, szkoleń i kursów podnoszących kulturę życia małżeńskiego i rodzinnego oraz w zakresie polubownego rozwiązywania sporów, dialogu i komunikacji społecznej,
 2. prowadzenie działalności informacyjnej, naukowej, wydawniczej i kolportażowej,
 3. reprezentowanie interesów rodzin wobec władz publicznych,
 4. tworzenie, prowadzenie lub wspieranie ośrodków, poradni, placówek kulturalnych, oświatowych, metodycznych i innych,
 5. organizowanie pomocy rodzinom, a szczególnie samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne,
 6. organizowanie sekcji i kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży,
 7. organizowanie obozów, kolonii dla dzieci oraz wczasów dla rodzin,
 8. organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych,
 9. współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz rodziny i mediacji,
 10. prowadzenie działalności charytatywnej,
 11. oferowanie usług mediacyjnych oraz innych usług służących rozwojowi komunikacji społecznej i społeczeństwa obywatelskiego,
 12. współpracę krajową i międzynarodową,
 13. inne działania określone w programie działania Stowarzyszenia, zgodne z jego celami
Statut Stowarzyszenia : StatutZSM